GDPR

Udělujete v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 souhlas společnosti WebACAD s.r.o., se sídlem Luštěnická 723/13, Kbely, 197 00 Praha, IČ: 06165257, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277341 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „GDPR“, zpracovával Vaše osobní údaje získané na základě Vámi uděleného souhlasu, a to:

  • jméno a příjmení
  • adresa elektronické pošty (e-mail)
  • místo bydliště (kontaktní adresa)

Vaše výše uvedené osobní údaje budou zpracovány pro marketingové účely, tedy za účelem zařazení do databáze Správce pro zasílání obchodních sdělení souvisejících s akcemi a materiály, které se týkají reklamy a propagace.

Správce nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Souhlas udělujete na zpracování po dobu 3 let, pokud tuto dobu neprodloužíte nebo souhlas neodvoláte (viz níže).

Na základě zpracovávaných osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

Souhlas udělujete dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení, které Vám bude na základě Vašeho souhlasu zasláno. Odvolání souhlasu bude mít za následek ukončení zpracování Vašich osobních údajů na základě souhlasu.

Vezměte prosím na vědomí, že:
Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány ručně či automatizovaně v elektronické formě.
Máte právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování svých osobních údajů.
Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.
S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.
Máte právo, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených GDPR.
Máte právo, aby Správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených GDPR.
Máte právo na přístup k osobním údajům, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených GDPR.
Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (web: www.uoou.cz).
Tímto souhlasíte s tím, aby Správce zpracovával Vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými informacemi.

Zásady ochrany osobních údajů – ZDE