Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné podmínky WebACAD s.r.o. (dále jen „Podmínky“) jsou nedílnou součástí smlouvy (tj. i objednávky) uzavřené mezi objednatelem kurzu a poskytovatelem kurzu, společností WebACAD s.r.o. a upravují vztahy mezi poskytovatelem kurzu, objednatelem kurzu a účastníky kurzu.

1.2 „Poskytovatelem kurzu“ se pro účely těchto Podmínek rozumí společnost WebACAD s.r.o. IČ: 06165257, ke dni platnosti těchto Podmínek se sídlem Luštěnická 723/13, 197 00 Praha 9, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 277341 (dále jen „WebACAD“).

1.3 „Objednatelem kurzu“ se pro účely těchto Podmínek rozumí osoba, jež si u WebACAD objednala, ať pro sebe, pro své zaměstnance či jiné osoby (dále jen „účastník kurzu“), kurz specifikovaný v příslušné nabídce kurzu uvedené na webových stránkách WebACAD („webová stránka“). Pro účely těchto Podmínek je dále uveden objednatel a účastník kurzu společně jako „Účastník“.

1.4 Tyto Podmínky jsou speciální k všeobecným obchodním podmínkám společnosti Dream Care s.r.o., které se vztahují obecně na smlouvy a zboží, jak je definováno ve všeobecných obchodních podmínkách Dream Care s.r.o. WebACAD je jedním z účastníků projektu dle všeobecných obchodních podmínek. Záležitosti neupravené těmito Podmínkami, se řídí přiměřeně všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dream Care s.r.o., v platném znění. Používání aplikace se řídí speciálními podmínkami a všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dream Care s.r.o.. Účastník se řídí dokumenty v tomto pořadí: smlouvou, Podmínkami, všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dream Care s.r.o.

II. Objednání kurzu

2.1 V nabídce kurzů si Účastník vyplní objednávku, zkontroluje si zadané údaje, zda jsou správné a úplné a odešle prostřednictvím webové stránky. WebACAD zašle bez zbytečného odkladu potvrzení o přijetí objednávky elektronickou poštou a to na adresu elektronické pošty Účastníka nebo prostřednictvím aplikace, pokud je Účastník jejím oprávněným uživatelem spolu s podklady k provedení platby. Smluvní vztah vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací) Účastníkovi, zaslaném na adresu elektronické pošty Účastníka nebo prostřednictvím aplikace, pokud je Účastník jejím oprávněným uživatelem.

2.2 Pokud je kurz naplněn, obdrží Účastník dle odst. 2.1 výše oznámení o jeho pozici „Náhradník“ a bude kontaktován telefonicky nebo elektronickou poštou v případě, že se místo v kurzu uvolní. Úhrada kurzovného v takovém případě proběhne dle čl. 4.6 Podmínek.

III. Všeobecná ujednání

3.1 WebACAD zajišťuje a poskytuje kurzy, tj. odbornou výuku v oblastech uvedených v nabídce kurzů. Kurzy jsou určeny pro širokou veřejnost nebo odborníky. Doporučuje se řídit se popisem, úrovní a doporučením v konkrétní nabídce kurzu. Každý kurz je vypsán pro konkrétní termín/ období.

3.2 Aktuální seznam, popis obsahu, úrovně nabízených kurzů je uveden na webové stránce.

3.3 WebACAD se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek kurzu, zejména co se týče termínu, ceny, rozsahu výuky, počtu lekcí a kvalifikace lektora/ školitele, není-li uvedeno v těchto Podmínkách jinak.

3.4 Účastník je povinen zaplatit za objednaný kurz ve stanoveném termínu, absolvovat objednaný kurz a absolvovat závěrečné testy. Kurzovné se nesnižuje ani nevzniká nárok na slevu z kurzovného, pokud Účastník neabsolvuje celý nebo část kurzu nebo závěrečné testy, pokud není v těchto Podmínkách uvedeno jinak.

3.5 Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

3.6 WebACAD může Účastníkovi poskytnout přístup k informacím ohledně nabídky kurzů, obsahu objednávky a dalším informacím WebACAD prostřednictvím aplikace nabízené a poskytované Účastníkům v rámci projektu dle čl. 1.4 Podmínek („aplikace“).

IV. Kurzovné

4.1 Cena kurzu (dále jen „kurzovné“) je uvedena v konkrétní nabídce kurzů. Kurzovné je uvedeno včetně DPH v zákonem stanovené výši. Cena kurzu zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webové stránce. Kurzovné se nemění pro Účastníka, který již provedl jeho úhradu, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Tímto ustanovením není omezena možnost Účastníka, podnikatele, uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

4.2 Kurzovné zahrnuje školicí prostory dle obsahu a rozsahu kurzu, školicí techniku, stanovený počet lektorů/ školitelů, studijní materiály a nápoje (káva, čaj, voda) v průběhu kurzu. Kurzovné nezahrnuje ubytování, dopravu, stravování a další zde neuvedené náklady.

4.3 Slevy WebACAD je nutné uplatnit v objednávce. Jednotlivé slevy se nesčítají.

4.4 Kurzovné se hradí na základě podkladů k platbě zaslaných WebACAD elektronickou poštou Účastníkovi. Splatnost kurzovného je zpravidla 14 dnů od doručení podkladů k platbě, kurzovné však musí být připsáno na účet WebACAD alespoň jeden pracovní den před započetím kurzu.

4.5 Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním) obdrží Účastník v termínu předepsaném zákonem po připsání platby na účet WebACAD prostřednictvím elektronické pošty, nejpozději však v 1. den konání kurzu.

4.6 Po dohodě s WebACAD lze ve výjimečných případech (např. nástup náhradníka) provést úhradu kurzovného v hotovosti 1. den konání kurzu k rukám zástupce WebACAD. Daňový doklad bude vystaven bez zbytečného odkladu po připsání kurzovného na účet WebACAD.

V. Práva a povinnosti WebACAD a Účastníka

5.1 V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně WebACAD, resp. jeho smluvních lektorů/ školitelů nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost vyučujícího lektora/ školitele, atd.), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některý z kurzů nebo jednotlivých částí kurzu nebo z lekcí, se WebACAD zavazuje o těchto skutečnostech neprodleně informovat Účastníka prostřednictvím elektronické pošty sdělené Účastníkem. WebACAD poskytne Účastníkovi náhradní kurz/ část kurzu/ lekci v náhradním termínu, o kterém bude Účastník informován elektronickou poštou. Pokud Účastníkovi nevyhovuje žádný z navržených náhradních termínů, může požádat WebACAD o vrácení poměrné částky kurzovného odpovídající tomuto náhradnímu kurzu/ části kurzu/ lekce.

5.2 V případě, kdy se Účastník nemůže účastnit kurzu, je oprávněn a to do zahájení kurzu určit pro celý kurz svého náhradníka. Změnu oznámí WebACAD prostřednictvím změny objednávky kurzu (viz nabídka na webových stránkách WebACAD) alespoň jeden pracovní den před zahájením kurzu. Změna je účinná okamžikem jejího potvrzení elektronickou poštou ze strany WebACAD. Tato změna může být WebACAD zpoplatněna, o čemž bude Účastník informován na webové stránce.

5.3 WebACAD se zavazuje prostřednictvím svých lektorů/ školitelů zajistit Účastníkovi odbornou výuku během celého trvání kurzu. WebACAD je oprávněn nahradit původního lektora/ školitele před nebo kdykoliv v průběhu trvání kurzu.

5.4 Úspěšným absolvováním kurzu, včetně závěrečných testů, vzniká Účastníkovi nárok na certifikát, osvědčující jeho účast na kurzu a získání znalostí, které jsou předmětem kurzu. Za úspěšné absolvování kurzu se považuje úspěšné (tj. 80% úspěšnost) složení písemného testu sestaveného a hodnoceného vyučujícím lektorem kurzu/ školitelem. V případě, že se Účastník opakovaně nezúčastnil kurzu a to bez jakékoli omluvy lektorovi kurzu/ školiteli v celkovém součtu více než 20% doby trvání kurzu, nemá tento Účastník nárok na uvedený certifikát. V případě námitek vůči hodnocení úspěšnosti písemného testu, může vznést Účastník námitku, na základě které WebACAD zajistí přezkum výsledků testu jiným lektorem kurzu/ školitelem.

5.5 Účastník se zavazuje dodržovat svou účast na kurzu tak, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání kurzu či opakovaným pozdním příchodům. Nemůže-li se Účastník zúčastnit kurzu z jakýchkoli osobních či jiných závažných důvodů a omluví tuto nepřítomnost lektorovi/ školiteli kurzu s předstihem, po dohodě s WebACAD si může Účastník nahradit zameškanou lekci/ část kurzu v jiném kurzu se stejným zaměřením, bude-li to z kapacitních důvodů jiného kurzu možné. Na uvedené řešení nemá Účastník nárok.

VI. Reklamace

6.1 V případě nespokojenosti Účastníka s kvalitou výuky či jinou záležitostí týkající se kurzu, sdělí Účastník tuto skutečnost bezodkladně, nejpozději do 5 dnů od vzniku důvodu k reklamaci, WebACAD s uvedením důvodu, identifikace Účastníka a vylíčením rozhodných skutečností a to elektronickou poštou nebo prostřednictvím elektronického formuláře na webové stránce či v aplikaci, pokud je účastník jejím oprávněným uživatelem.

6.2 WebACAD přezkoumá důvody reklamace a dohodne se s Účastníkem na řešení, kterým může být: a) zjednání nápravy dané situace, b) přestup do jiného kurzu, c) poskytnutí slevy z kurzovného nebo d) odstoupení od kurzu v průběhu jeho trvání.

6.3 WebACAD rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu do konání další části kurzu, nejdéle do 2 pracovních dnů, ve složitých případech do 10 pracovních dnů od uplatnění reklamace (do této doby se nezapočítává doba nutná k prověření reklamačních důvodů, bude-li takový postup potřebný, například zaslání dotazníku spokojenosti ostatním Účastníkům, hospitace v kurzu, konzultace s lektorem/ školitelem).

6.4 Za důvod reklamace se nepovažují překážky na straně Účastníka (např. změna okolností, pro které se Účastník do kurzu přihlásil, změna jeho časových možností, špatný odhad své kvalifikace apod.).

VII. Odstoupení od smlouvy, ukončení kurzu

7.1 Účastník – spotřebitel – může od smlouvy (objednávky) odstoupit bez uvedení důvodů na základě formuláře k odstoupení, který je přílohou všeobecných obchodních podmínek společnosti Dream Care s.r.o., případně aplikace, nebo jiným způsobem uvedeným v čl. 9.2 Podmínek a to do 14 dnů od uzavření smlouvy s tím, že odstoupení musí být v této lhůtě odesláno WebACAD. V případě odstoupení od smlouvy na základě formuláře potvrdí WebACAD Účastníkovi bez odkladu jeho doručení. Pokud Účastník obdržel na základě smlouvy jakékoliv plnění (zboží), pak toto zboží bez odkladu vrátí WebACAD na své náklady a řádně zajištěné proti poškození, nepoškozené, neopotřebené a pokud možno v původním obalu a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Pokud již bylo započato s kurzem, a odstoupení dle čl. 7.1 bylo doručeno WebACAD v době jeho trvání, je WebACAD oprávněn na poměrnou cenu uskutečněného kurzu. Za odstoupení dle čl. 7.1 Podmínek nemůže být považováno nenastoupení Účastníka do kurzu bez řádné omluvy nebo neuhrazení kurzovného dle čl. 4.4 Podmínek.

7.2 Kurzovné vrátí WebACAD Účastníkovi, pokud již bylo před odstoupením dle čl. 7.1 Podmínek uhrazeno a pokud bylo současně poskytnuto jiné plnění (zboží), pak současně po vrácení zboží. Oproti kurzovnému je WebACAD oprávněn započíst částku odpovídající snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, poškození zboží či svůj nárok na již poskytnuté plnění. Vrácení kurzovného se řídí čl. 9.3 Podmínek.

7.3 V ostatních případech, než jak je uvedeno v čl. 7.1 Podmínek, je možné smlouvu uzavřenou mezi Účastníkem a WebACAD ukončit:

  • a) písemnou dohodou uzavřenou mezi WebACAD a Účastníkem, a
  • b) odstoupením Účastníka nebo WebACAD za podmínek dohodnutých v těchto Podmínkách.

7.4 WebACAD je oprávněn odstoupit od smlouvy s Účastníkem v případě, kdy Účastník neuhradil řádně a včas kurzovné, jedná nemorálně, neeticky, závažných způsobem narušuje průběh kurzu či ohrožuje jiné Účastníky. V tomto případě se kurzovné nevrací, pokud není smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

7.5 Oznámení o odstoupení musí být učiněno formou a způsobem uvedeným v čl. 9.2 Podmínek. Oznámení o odstoupení nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

VIII. Mlčenlivost, duševní vlastnictví, souhlas se zpracováním osobních údajů

8.1 Účastník bere na vědomí, že společnost Dream Care s.r.o., WebACAD a další účastníci projektu (viz čl. 1.4 Podmínek) zpracovávají osobní údaje Účastníka a případně údaje objednatele kurzu v rozsahu a pro účely fungování projektu, jak je uvedeno v dokumentu Ochrana a zpracování osobních údajů umístěného na webové stránce. Účastník se s tímto dokumentem před uzavřením smlouvy řádně seznámil.

8.2 Veškeré podklady, metodiky či materiály, které obdrží Účastník od WebACAD, jsou předmětem autorskoprávní ochrany WebACAD a jsou považovány za obchodní tajemství WebACAD, přičemž WebACAD je vykonavatelem všech osobnostních a majetkových práv. Účastník je oprávněn užít tyto materiály pouze pro své osobní účely či k nahlédnutí svým spolupracovníkům (tj. zaměstnancům objednatele kurzu, jedná-li se o právnickou osobu či podnikající fyzickou osobu), nemohou však být již použity pro tréninkové účely dalších zaměstnanců Účastníka či jako součást jeho podnikání, bez ohledu zda je cílem výdělečná činnost. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 8.2 Podmínek, je Účastník povinen uhradit WebACAD sankci ve výši desetinásobku ceny kurzovného kurzu, v rámci kterého Účastník obdržel podklady, metodiky a materiály a to společně a nerozdílně s objednatelem příslušného kurzu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, veškeré spory mezi Účastníkem a WebACAD budou rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky. Tyto Podmínky se řídí českým právem, zejména ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

9.2 Komunikace mezi Účastníkem a WebACAD probíhá primárně elektronickou formou, tj. prostředky komunikace na dálku. Pro tento účel jsou příslušné elektronické adresy WebACAD uvedené na webové stránce a nebo formulářích přístupných v aplikaci, pokud je Účastník jejím oprávněným uživatelem. WebACAD je oprávněn doručovat Účastníkovi elektronickou poštou, prostřednictvím aplikace, případně také doporučeným dopisem. Má se za to, že k doručení na elektronickou adresu dojde okamžikem, kdy elektronická pošta odeslána ze serveru příslušné odesílající strany, nejpozději následující den.

9.3 Dojde-li z důvodů uvedených v těchto Podmínkách, zejména v čl. 5.1 nebo 6.2 písm. d) Podmínek k zrušení celého kurzu nebo jeho části, vrátí WebACAD Účastníkovi odpovídající část finančních prostředků na účet Účastníka, ze kterého WebACAD přijal finanční prostředky a to nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kurzu, oznámení o zrušení kurzu nebo od zamítavého rozhodnutí Účastníka o náhradním plnění nebo od vrácení zboží dle čl. 7.1 Podmínek.

9.4 Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

9.5 Je-li některé ustanovení Podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

9.6 WebACAD je oprávněn tyto Podmínky měnit a to tak, že se nové Podmínky budou vztahovat k nově vypsaným kurzům. Pokud by ve výjimečném případě Účastník uzavřel smlouvu k již nabízenému kurzu, na který je nutné aplikovat nové Podmínky (vždy však před jeho samostatným konáním), pak je o změně informován e-mailem a smluvní strany se dohodnou na aplikaci nových Podmínek. Pokud Účastník s aplikací nových Podmínek nesouhlasí, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit a Účastník obdrží kurzovné, snížené o již poskytnuté služby a plnění. Aktuální znění Podmínek i jejich archiv je vždy dostupný na webové stránce.

9.7 Uzavřené smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

9.8 Účastník má právo obrátit se v rámci mimosoudního řešení sporu na Českou obchodní inspekci. Více ne http://www.coi.cz/. Tím nejsou dotčena ustanovení o smírném řešení sporu a příslušnosti soudů dle všeobecných obchodních podmínek.

9.9 Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 1.3. 2017.